Czynności notarialne w kancelarii Michał Grajner i Partner Czynności notarialne dokonywane w naszej Kancelarii Notarialnej to:

§
sporządzanie aktów notarialnych

§
spisywanie protokołów

§
sporządzanie poświadczeń

§
doręczanie oświadczeń

§
sporządzanie protestów weksli i czeków

§
sporządzanie protestów weksli i czeków

§
sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

§
sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

§
przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych

§
sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

§
sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Notariusze dokonują czynności notarialnych na miejscu w kancelarii w Katowicach, w godzinach jej urzędowania, oraz w uzasadnionych przypadkach także poza Kancelarią. Za dokonane czynności prawnicy pobierają wynagrodzenie na podstawie indywidualnych ustaleń z Klientem, jednak nie większe niż przewidziane przepisami prawa (rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Call Now Button